,

<<


 >>   

                        > @     >@    > @        >@    > @   x,QWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH RQ QDQRVFDOH PDJQHWLVP ,&10 *HE]H 7XUNH\ 6HSWHPEHU 2FWREHU   x,9 (XUR$VLDQ 6\PSRVLXP 7UHQGV LQ 0$*QHWLVP 1DQRVSLQWURQLFV (NDWHULQEXUJ 5XVVLD -XQH -XO\ 

x,QWHUQDWLRQDO V\PSRVLXP 1DQR DQG *LJD FKDOOHQJHV LQ HOHFWURQLFV SKRWRQLFV DQG M U

UHQHZDEOH HQHUJ\ 1*& 0RVFRZ 5XVVLD 6HSWHPEHU  x,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH s)XQFWLRQDO 0DWHULDOVs s,&)0 s 8NUDLQH &ULPHD 3DUWHQLW 2FWREHU  x,QWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH 0LFUR DQG 1DQRHOHFWURQLFV =YHQLJRURG 5XVVLD 2FWREHU 

>@ +XR 6 0DJQHWLF IRUFH PLFURVFRS\ DQG PLFURPDJQHWLF VWXG\ RI FURVV WLH ZDOO

>@ 6KLJHWR. 0DJQHWLF IRUFH PLFURVFRS\ REVHUYDWLRQ RI DQWLYRUWH[ FRUH ZLWK

SHUSHQGLFXODU PDJQHWL]DWLRQ LQ SDWWHUQHG WKLQ ILOP RI SHUPDOOR\ 6KLJHWR. 2NXQR

>$@ 0LURQRY 9/ )LHOGFRQWUROOHG GRPDLQ ZDOO SLQQLQJGHSLQQLQJ HIIHFWV LQ D IHUURPDJQHWLF QDQRZLUHQDQRLVODQGV V\VWHP 0LURQRY 9/ (UPRODHYD 2/

 >> 

:


:

01.02.04 2012 (. ) ...

08.00.05 ( ) - 2012 - ...

() ( ) 08.00.05 (, , . ) 2012 ...

- ( ) 14.01.24 2012 - ...

: 618.11-008.6.64:615.27.272 14.01.02 -2012 2 - . ( ..., . ..) : , ...

- : 08.00.05 ( ) 2011 :...

05.16.06 - 2012 ...

: , : , - , ...

- ( ) 08.00.05 : 2012 : , : ...

02.00.06 polymer brushes). ( ). -,,,,,,. ( ),, (Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP).,,., (, ),.,,.,,,,,,.,, (,,,, pHATRP - -, - - ; ATRP ( grafting from ), ; ATRP ; ATRP -,, ;, ; - ATRP - - ; ATRP - - - ; -, ;, ; - ATRP., : ATRP, ATRP ; - ;,, -. :,,, - -, - - ; ATRP, ; Young Scientists Conference Modern Problems of Polymer Science (St. Petersburg, Russia, October 19 22, 2009, O tober 18 21, 2010, October 18 21, 2011, November 21 25 2010...

14.01.01 2012 , .. ...

10.02.01 2012 , : , : , , , ...

574.583 , ( ) 03.02.10 ...

07.00.10 - 2012 . .. . : - , ...

, - 05.13.11 , . : 2012 . : ,...

01.01.02 , - - 2012 . : , - , , ...

( ) 25.00.35 -- 2012 , . - : ...

01.04.21 - - 2011 . .. . : - , - , , . .. , . ...

05.13.12 ( , ) 2012 , ( ). ...

. ( ) 10.02.01 2012 : ...

 
<<     |    
2013 www.netess.ru -

, .
, , , , 1-2 .