,

<<


 >> 

 

 

 

                    BBBBBBBBBBBBBBBB                                                                        

 >> 


:

09.00.11 , 2013 1 : ...

1986-2010 .: 08.00.14 2011 . , : , ...

08.00.05 (, , , ) 2012 ...

͖͖ , 02.00.06 , 2013 . .. ...

01.01.02 , - - 2012 . : , - , , ...

08.00.05 ( 8 ) 2012 ...

10.01.01 2012 , : , : ...

- 02.00.04 2012 . , : , , : ...

- 08.00.05. ( ) 2013 : , ...

, 14.01.14 - 14.01.03 , 2013 .. ...

( ) : 25.00.36. ( ) 2012 , ...

- - ( , ) : 25.00.36 ( ) 2012 ...

- 14.01.15 14.01.01 - 2013 2 - - , ...

: 10.01.02 ( ) 2013 . : , , : ...

- - 14.01.08 2013 ...

. - 14.01.01. 2013 2 , .. ...

( ) 13.00.01 , 13.00.08 2012 1 : , ...

! #!$%#&#'!%()*$+,+!!!!!!!!!!! ! ! -./01!2##3! ! ! 4567/7800!097:-.;077>5:?10!@=:.A/50B!! C5D7=.277A!A!@2/7A0B6! :52=@C/010!=.1024.!.!C.D5!802! ! ! ! ! ! ! 2$FG+#HIJ*,KI!LMNOONPM!Q!8F*+JR*%S#K+)#! ! ! ! !.&K*%FRF%#K! 3+,,F%K#G++!J#!,*+,)#J+F!(TUJ*V!,KF$FJ+! )#J3+3#K#!KF'J+TF,)+'!J#()! ! ! ! ! ! ! 2#J)K!Q!=FKF%W(%X!Q!LOYL! ! :#W*K#! &Z$*HJFJ#! &! 9F3F%#HIJ*S! X*,(3#%,K&FJJ*S! W[3\FKJ*S! *W%#]*&#KFHIJ*S! (T%F\3FJ++! &Z,^FX*! $%*RF,,+*J#HIJ*X*! *W%#]*&#J+_!...

: 05.26.03 , ) 2012 :, :,,,,, - Di, Vi qi).,,,, - - ( ).,.,, -., -,. : - - -, ; - - ; - - ; - -, -.. -, (P ). : 1. - ; 2. aj D0j,,,, > 0,95; 3. ( V0 j ) - :, ; 4., - (t ) -, ; 5. -. - ;, - 10-15 %. http://ipb.mos.ru/ttb/2010-5/2010-5.html. 2011. 12. . 32-41. 7. Kholshevnikov, V.V. Pre-school and school children building evacuation/ V.V. Kholshevnikov, D.A. Samoshin, A.P. Parfenenko// Proceedings of the Fourth International Symposium on Human...

05.13.01 , () - 2013 ...

 
<<     |    
2013 www.netess.ru -

, .
, , , , 1-2 .